Application Logo   Contact us facebook
   กฏหมาย  

กระทรวงอุตสาหกรรม

  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4563 (พ.ศ.2556) ออกตามความในพระราชบัญญติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ – ข้อกำหนด
  :: กระทรวงอุตสาหกรรม :: 701 Views

  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556
  :: กระทรวงอุตสาหกรรม :: 1830 Views

  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานพ.ศ. 2556
  :: กระทรวงอุตสาหกรรม :: 1769 Views

  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556
  :: กระทรวงอุตสาหกรรม :: 3000 Views

  กฏกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  :: กระทรวงอุตสาหกรรม :: 4543 Views

  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การนำเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบพ.ศ. 2556
  :: กระทรวงอุตสาหกรรม :: 2748 Views

  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4467 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม: แนวทางการรวมการออกแบบเชิงนิเวศ
  :: กระทรวงอุตสาหกรรม :: 697 Views

  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4467 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม: แนวทางสำหรับการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงการใช้การปร
  :: กระทรวงอุตสาหกรรม :: 930 Views

  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 62/2555 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการบังคับใช้ประกาศกระทรวงอุตสาหก
  :: กระทรวงอุตสาหกรรม :: 1862 Views

  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดการประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายในสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทำงาน
  :: กระทรวงอุตสาหกรรม :: 2520 Views

  Page 1 of 23First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

     หมวดหมู่  

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 สำนักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร   
  Login  |